Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2014

dprzybylak
dprzybylak
3853 a5a3 390
Sicily, ITALY
dprzybylak
Toteż mając lat osiemnaście, panna Izabela tyranizowała mężczyzn chłodem.
— Bolesław Prus
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viaverybigsad verybigsad

June 09 2014

dprzybylak
dprzybylak
dprzybylak
dprzybylak
dprzybylak
dprzybylak
dprzybylak
Reposted fromitsjustdave itsjustdave viasamozatrucie samozatrucie
0272 86e9 390
Reposted fromtumblprn tumblprn viasamozatrucie samozatrucie
dprzybylak
dprzybylak
Bo na niektórych osobach, mimo dzielącej nas ciszy, dalej nam cholernie zależy. 
dprzybylak
6687 2cc8 390
dprzybylak
Widzisz, jaka ona jest? Będzie Ci opowiadała o wszystkich z największymi szczegółami, tylko nie o sobie. Ma taki mechanizm obronny. Tak, jakby nie miała własnego życia. Jakby jej życie było nieistotne. 
— rozmowa mamy z tatą - o mnie.
Reposted fromlivhanna livhanna viasamozatrucie samozatrucie
dprzybylak
nasza relacja jest jak nieodebrane telefony.
Reposted fromawaken awaken viasamozatrucie samozatrucie
dprzybylak
Reposted fromcouples couples viasamozatrucie samozatrucie
dprzybylak
Jedną z najprostszych ludzkich potrzeb
jest mieć kogoś, kto zastanawia się,
gdzie jesteśmy kiedy nie wracamy
wieczorem do domu
— M. Mead
Reposted fromGirlTiger GirlTiger viasamozatrucie samozatrucie
dprzybylak
dprzybylak
9496 b5e9 390
Natural History Museum
London England
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl